Salgsbetingelser

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

Disse Almindelige Salgsbetingelser (i det følgende benævnt "Almindelige Salgsbetingelser") skal, i det omfang der ikke på specifikke punkter er bestemt andet ved skriftlig aftale, sammen med ordrebekræftelsen, finde anvendelse for alle varer (i det følgende benævnt "Varer") solgt af det MELITEK selskab, som er angivet på forsiden (i del følgende benævnt "MELITEK") til dets kunder (i det følgende benævnt "Køber").

 

1. Prisreguleringer

Den gældende pris fastsættes i den måned, som salget finder sted (dvs. måneden for forsendelse), medmindre andet er skriftligt aftalt. MELITEK bevarer retten til at regulere sine priser, uden forudgående besked for allerede indgåede aftaler, men hvor levering endnu ikke er sket, som følge af uforudsete eller uundgåelige ændringer i skatter eller afgifter pålagt af autoriteter, kunder eller rederivirksomheder.

2. Betaling

2.1. Køber skal betale alle fakturaer inden 30 dage fra fakturadato til den adresse, der er anført på fakturaen medmindre andet er angivet i fakturaen.

2.2. For sen betaling, dvs. betaling efter forfaldsdag, giver MELITEK ret til at opkræve en morarente svarende til 15 % om året.

3. Levering

Levering fra MELITEK sker i overensstemmelse med de internationale regler for fortolkning af leveringsklausuler udgivet af Det internationale Handelskammer i Paris (Incoterrns 2020). I tilfælde af omkostninger til tilbageholdelse grundet forsinkelse af aflæsning af ubeskadiget varer, bevarer MELITEK retten til at opkræve ekstraomkostninger.

4. Undersøgelsespligt

4.1. Inden 7 dage fra levering af varerne, dog ikke medregnet søn- og helligdage, skal Køber foretage en grundig undersøgelse af de leverede varer og underrette MELITEK skriftligt, hvis varerne på nogen måde lider af mangler.

4.2. Om mangler, der ikke kan opdages ved en grundig undersøgelse som nævnt under pkt. 4.1., skal underretning ske straks, når manglerne opdages.

4.3. Underrettes MELITEK ikke i tide om påståede mangler, skal det betragtes som, at MELITEK har leveret kontraktmæssigt, og at varerne er blevet accepteret.

5. Produktansvar

MELITEK er kun erstatningsansvarlig for produktansvar efter ufravigelige bestemmelser i de retsregler, der finder anvendelse for salgsaftalen, og MELITEK' ansvar skal således på alle områder begrænses mest muligt i henhold til disse retsregler. MELITEK kan højst blive erstatningsansvarlig svarende til omkostningerne af produktet.

6. Ansvarsbegrænsning

6.1. MELITEK påtager sig ikke noget ansvar for Varernes anvendelighed til særlige formål, medmindre MELITEK skriftligt har anerkendt sådan anvendelighed.

6.2. MELITEK garanterer ikke at Køber, ved brug, videresalg, eller forhandling af varen, ikke overtræder tredjemands registrerede varemærker eller anden immateriel rettighed, og er ikke på nogen måde ansvarlig for skade eller udgifter afholdt af Køber som følge af en sådan overtrædelse.

6.3. MELITEK' samlede ansvar, med undtagelse af produktansvaret som beskrevet under pkt. 5., uanset grundlaget for ansvar, herunder ansvar for, men ikke begrænset til, forsinkelse, mangler og vareknaphed, skal efter MELITEK' valg begrænses til enten bytte af de mangelfulde varer til fejlfrie varer eller godtgørelse af fakturaværdien af de berørte varer.

6.4. Sælger påtager sig i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.

7. Force Majeure

Aftalte leveringsfrister skal forlænges ved forsinkelse som skyldes omstændigheder udenfor MELITEK' kontrol, herunder, men ikke begrænset til, arbejdsnedlæggelser og lock-outs, brand, produktionssammenbrud, import- eller eksportforbud, militære tvangsudskrivninger, energi- eller transport restriktioner og utilstrækkelige eller forsinkede leveringer fra MELITEK' underleverandører, som måtte skyldes en sådan begivenhed.

8. Kontraktstatutter og Værneting

Disse Almindelige Salgsbetingelser skal finde anvendelse i dansk lovgivning, og alle tvister skal afgøres af Værneting ved Sø- og Handelsretten i København på engelsk.

9. Ejendomsforbehold

Skulle levering ske, før betaling af hele den i fakturaen angivne købesum er effektueret, bevarer MELITEK ejendomsretten til varerne, indtil betaling sker.

10. Delvis Ugyldighed

Hvis nogen af betingelserne i disse Almindelige Salgsbetingelser er eller bliver ugyldige, ulovlige eller ubetalelige, bliver de øvrige betingelser på ingen måde berørt eller påvirket heraf.